top of page
Search
  • Writer's pictureItamar Banitt

מערך שיעור (על יסודי) בנושא אקטיביזם


מטרות:

התלמידים יכירו את הפעילות החברתית שקדמה לחתימת הסכם השלום עם מצרים

התלמידים יבינו את כוחם בהשפעה על מקבלי החלטות


מהלך:

פתיחה:

היום לפני 40 שנה, ב 26 במרץ 1979 נחתם הסכם השלום עם מצרים. קדמו להחלטה הזו של ממשלת ישראל מעשים של פעילים פוליטיים מכל קצות הקשת הפוליטית, שניסו (ואולי הצליחו) להשפיע על קבלת ההחלטות).


שאלה לדיון: אילו כלים יש לאזרח להשפיע על קבלת ההחלטות בממשלה? אילו כלים לדעתכם אפקטיביים יותר מאחרים?

ערכו רשימה על הלוח.

רשימת רעיונות - הפגנה, עצומה, מכתב, משמרת מחאה, שביתה, שביתת רעב, שיחת טלפון לחברי כנסת.


מה לדעתכם הממשלה לא עושה מספיק / עושה ולא צריכה לעשות? דבירם שמפריעים לכם ישירות או שלדעתכם צריכים טיפול באופן כללי.

ערכו רשימה על הלוח של נושאים שמפריעים לתלמידים, שהיו רוצים להשפיע עליהם (לפחות 6 נושאים, רצוי יותר).

הערה למורה - ניתן לגוון ולעסוק בנושאים שיש לשנות בבית הספר / ביישוב, או בכל מסגרת אחרת ולהתאים את האמצעים.


חלקו את הכיתה לקבוצות על פי נושאי עניין - כל מי שרוצה לשנות את .... בקבוצה מספר....


המשימה של כל קבוצה - לתכנן פעולה אחת או שתיים לקידום הנושא שבחרו.

למשל - קבוצה שבחרה לעסוק בקידום התחבורה הציבורית, תתכנן הפגנה (מיקום, שעה, סלוגנים, שלטים, אופן שיווק) ומכתב שיישלח לחברי כנסת (כולל כתיבת המכתב).


סיכום:

כל קבוצה תציג את תוצרי פעולתה.

המורה יקרא לתלמידים את מכתב הקצינים שנשלח למנחם בגין ב 1978 (בנספח).

ניתן לקיים דיון קצר - האם המכתב אפקטיבי בעיניכם?

אפשר להציג בקצרה את תוצאותיו של הסכם השלום עם מצרים.נספח - מכתב הקצינים שנשלח למנחם בגין138 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page