top of page

ארבעים שנים של שלום

26/3/1979

פעילויות ומשאבים חינוכיים לרגל יום השנה
ה 40 לחתימת הסכם השלום עם מצרים

Sadat_Carter_Begin_handshake_(cropped)_-
Moon_Island_Beach_Ras_A_Satan_June_2004.
פינוי ימיצ.png
Israel-Flag.jpg
בגין.jpg
קריקטורה.jpg
נאום סאדאת.jpg
השלום עם מצרים: Welcome
All Videos
Watch Now
השלום עם מצרים: Video Player
Search
השלום עם מצרים: Blog2

משאבים, קבצים וקישורים

מנחם בגין - מערך שיעור

הכנסת מצביעה בעד חתימת הסכם שלום עם מצרים

הלנצח תאכל חרב
?

הסכם השלום עם מצרים

דוד בן גוריון ומנחם בגין

חתימת חוזה השלום עם מצרים

הסכם השלום עם מצרים - משחק שבעים שנה למדינה

"המלחמה היא נמנעת, השלום בלתי נמנע"

שיר לשלום

הסכם השלום עם מצרים

האם ניצחנו? 40 שנה אחרי

מצגת מלווה למערכי שיעור

השלום עם מצרים: Files
bottom of page